Algemene Voorwaarden Elektrotechnische detailhandel Telektronica V.O.F

Kenmerk: september 2017

Algemene Voorwaarden van de Elektrotechnische Detailhandel  TELEKTONICA V.O.F. ( verder te noemen:  Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing in gevallen waarin TELEKTONICA V.O.F. (hierna te nomen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica en de daarbij behorende accessoires (hierna: het product) via de webshop op www.telektronica.nl optreedt.

Inhoudsopgave

1. Toepasselijke bepalingen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door ons aangegane overeenkomsten van levering aan onze klanten op onze website.

1.2 Begripsomschrijvingen

Ondernemer: Onder ondernemer wordt verstaan TELEKTONICA V.O.F.

De klant: een natuurlijk persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt of een rechtspersoon.

1.3 Kwaliteit

De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op vervanging van het product.

Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

2. Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

3. Betaling

3.1 De gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting. De prijzen zijn exclusief verpakking, kosten voor vervoer en eventuele overige kosten.

3.2 De aan de klant uitgebrachte offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de kosten zoals die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met klant is overeengekomen. Ondernemer is gerechtigd om de kosten die een verband houden met  fabrikantenprijzen, materiaalprijzen, transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen, dit laatste vóór de datum van levering van het product. Indien een van die kostenfactoren zich voordoet, dan houdt ondernemer het recht voor om in een dergelijk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Datzelfde recht komt ook aan de klant toe, maar alleen als ondernemer zich binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons via een e-mail de bestelling annuleren.

4. Termijnen

Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

5. Ruilen of retourneren producten

De klant heeft het recht het aangeschafte product binnen 7 dagen na de online aanschaf in te ruilen voor hetzelfde product, mits de klant in bezit is van een betalingsbewijs en het product in een onbeschadigde verpakking wordt ingeleverd. De klant kan het product binnen 7 dagen retourneren indien het product niet voldoet aan de kwaliteitseisen, mits in het bezit van een aankoopbewijs.

6. Niet—nakoming betalingsverplichtingen

Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan worden alle daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

7. Levering bij overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden. De ondernemer is niet verplicht schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

8. Schadevergoeding

De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming vanuit de zijde van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de aankoop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW is niet van toepassing. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 7 dagen na de ontdekking van de schade.

Schade als gevolg van verrichte reparatiewerkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 1 maand na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.

9. Klachten

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen een redelijke tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

10. Geschillen

Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de burgerlijke rechter, stelt hij de consument hiervan schriftelijk op de hoogte. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland.